Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagelsalon La Rêve Chique en een cliënt, voor zover er niet van deze voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen Nagelsalon La Rêve Chique

Nagelsalon La Rêve Chique zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomsten de eisen goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de moment bekende stand der wetenschap. Nagelsalon La Rêve Chique zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nagelsalon La Rêve Chique melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nagelsalon La Rêve Chique het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Nagelsalon La Rêve Chique moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak van de cliënt melden.

Bij het te laat verschijnen op de afspraak (15 min) of het te laat afmelden van de afspraak (12 uur) worden de kosten van de gehele behandeling in rekening gebracht.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat werkstakingen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen door Nagelsalon La Rêve Chique.

 1. Betaling

Nagelsalon La Rêve Chique vermeld alle prijzen van de handelingen zichtbaar op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad sterkt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant of via pin te voldoen. Betalingen in termijn zijn hierbij niet mogelijk.  

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Nagelsalon La Rêve Chique voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nagelsalon La Rêve Chique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijk wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 

Nagelsalon La Rêve Chique neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenbestand. Nagelsalon La Rêve Chique behandelt de vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en zal niet verkocht of verhuurt worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 

De cliënt heeft het recht om Nagelsalon La Rêve Chique te vragen over welke persoonsgegevens Nagelsalon La Rêve Chique van hem of haar beschikt. De cliënt heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens aan te vullen, te wijzigen of door Nagelsalon La Rêve Chique te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kan worden gericht aan info@larevechique.nl

 1. Geheimhouding

Nagelsalon La Rêve Chique is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt medegedeeld heeft tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nagelsalon La Rêve Chique verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te strekken.  

 1. Aansprakelijkheid

Nagelsalon La Rêve Chique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagelsalon La Rêve Chique is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Nagelsalon La Rêve Chique is niet aansprakelijk bij allergische reacties.

Nagelsalon La Rêve Chique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 1. Garantie

Nagelsalon La Rêve Chique geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandelingen en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

– De cliënt de nagels heeft laten onderhouden door een andere nagel studio

– De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt

– De cliënt de nagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken

 1. Beschadiging en Diefstal

Nagelsalon La Rêve Chique heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Nagelsalon La Rêve Chique meldt diefstal altijd bij de politie.  

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk worden, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nagelsalon La Rêve Chique.

Nagelsalon La Rêve Chique moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klant gegrond is zal Nagelsalon La Rêve Chique de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenminste dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.  

 1. Nail Art

Indien Nagelsalon La Rêve Chique een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slecht als aanduiding. Het resultaat op de nagel van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan de getoonde voorbeeld.  

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens de algemenen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelsalon La Rêve Chique het recht de cliënt de toegang van de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.  

 1. Roken

In de salon wordt niet gerookt. 

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen nagelstudio Nagelsalon La Rêve Chique en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.  

 1. Leeftijd

De minimale leeftijd die Nagelsalon La Rêve Chique hanteert voor het zetten van gellak is 16 jaar.

De minimale leeftijd voor het zetten van kunstnagels is 16 jaar.