Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De klant is een consument (hierna genoemd: “Cliënt”).

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, afspraak, behandeling en transactie tussen de

Salon en een Cliënt (hierna te noemen: “Overeenkomst”).

1.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zo ver zij schriftelijk tussen de Salon en

Cliënt zijn overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Door het maken van een afspraak of het aanvaarden van het aanbod van de Salon, verklaart de Cliënt zich akkoord met de

algemene voorwaarden.

1.6 De Salon behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Inspanningsverplichting van de Salon

2.1 De Salon heeft als doel om de Cliënt tevreden te laten zijn met het resultaat van de behandeling. Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal de Salon dan ook zo zorgvuldig mogelijk handelen naar haar beste kennis, wetenschap en ervaring. Daarbij zal er zo veel mogelijk Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden gehandeld.

2.2 De Salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de Cliënt inlichten over (financiële) consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

3.1 Indien de Cliënt verhinderd is voor een afspraak, dient de Cliënt dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak aan de Salon te melden. Indien de Cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de Salon 50% van de kosten van de behandeling in rekening brengen.

3.2 Indien de Salon verhinderd is voor een afspraak, wordt dit ook zo spoedig mogelijk aan de Cliënt medegedeeld.

3.3 Indien de Cliënt te laat op de afspraak verschijnt en als gevolg daarvan kan de behandeling niet meer volledig worden

uitgevoerd, dan zullen alsnog de kosten van de gehele behandeling in rekening worden gebracht. Indien de behandeling in

het geheel niet meer kan doorgaan zal de Salon 50% van de kosten in rekening brengen.

3.4 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval ziekte wordt verstaan, gelden bovenstaande verplichtingen niet.

4. Betaling

4.1 De Salon vermeldt de prijzen van de behandelingen zichtbaar op de website dan wel in de salon. Ook worden de prijzen op verzoek aan de Cliënt medegedeeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad sterkt.

4.2 De Cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant, pin of via betaalverzoek te voldoen. Betalingen in termijn zijn hierbij niet mogelijk.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De Salon is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de Overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

5.2 De Salon is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade die voortvloeit uit beslissingen genomen door Cliënt.

5.3 De Salon is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat er is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het niet (duidelijk) aangeven van lichamelijke aandoeningen, gebruik van medicijnen, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding door Cliënt.

5.4 Behoudens opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van de Salon voor (de gevolgen van) allergische reacties door de Cliënt die, ongeacht of de Cliënt bekend was met die aandoening, uitgesloten.

5.5 De Salon is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadigingen van de eigendommen van de Cliënt.

5.6 De Salon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de Cliënt tegen het advies van de Salon in, toch eist dat er

bepaalde behandelingen worden uitgevoerd door de Salon.

5.7 Indien de Cliënt het eigendom van de Salon, waaronder in ieder geval meubilair; apparatuur; en producten wordt verstaan,

beschadigd, dan heeft de Salon heeft het recht om deze schade bij de Cliënt in rekening te brengen.

5.8 In geval van diefstal door de Cliënt zal de Salon aangifte doen bij de politie.

6. Garantie en conformiteit

6.1 Er geldt een garantietermijn van 7 dagen op alle behandelingen die door de Salon worden uitgevoerd.

6.2 Deze garantie vervalt indien:

– De geleverde diensten/producten door de Cliënt of een derde zijn gerepareerd en/of bewerkt;

– De geleverde diensten/producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld (waaronder het werken met

agressieve chemicaliën zonder het nemen van passende veiligheids- of beschermingsmaatregelen door Cliënt);

– De geleverde diensten/producten onzorgvuldig zijn behandeld of indien er in strijd met de aanwijzingen van de

Salon is gehandeld.

– De ondeugdelijkheid van de geleverde diensten/producten geheel of gedeeltelijk het gevolg is van overheidsinstructies

ten aanzien van de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen in de diensten/producten.

6.3 Het eindresultaat ten aanzien van de behandeling van Cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld door

de Cliënt of door de Salon.

7. Geheimhouding

7.1 De Salon zal zich inspannen om alle informatie die de Cliënt in het kader van de behandeling heeft medegedeeld en waarvan het vertrouwelijke karakter is aangegeven door de Cliënt hetzij redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie, geheim te houden.

7.2 De geheimhoudingsplicht vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of anderszins volgens een dwingendrechtelijke aanwijzing, de Salon verplicht wordt om de vertrouwelijke informatie te delen.

8. Klachten

8.1 Mocht de Cliënt onverhoopt een klacht hebben met betrekking tot de Overeenkomst, dan dient de Cliënt dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan de Salon. De Salon zal zich vervolgens inspannen om zo snel mogelijk na de melding van de klacht, maar uiterlijk binnen 7 dagen contact op te nemen met de Cliënt en een passende oplossing aan te dragen.

8.2 Als passende oplossing kan de Salon aanbieden om de behandeling opnieuw te verrichten. Dit is echter geen verplichting.

8.3 Indien de Cliënt niet binnen de gestelde termijn de klacht meldt, dan zal de Salon niet verplicht zijn om de klacht in

behandeling te nemen.

9. Huisregels

9.1 De Cliënt behoort zich te gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden. Indien de Cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Salon het recht de Cliënt de toegang van de Salon te ontzeggen en de Cliënt uit te sluiten voor toekomstige behandelingen.

9.2 Roken is niet toegestaan in de salon.

9.3 Voor sommige behandelingen hanteert de Salon een minimale leeftijd van 16 jaar of toestemming van de ouders/voogd. Meer informatie hierover is op te vragen bij de Salon.

10. Overig

10.1 Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tussen de Salon en de Cliënt.

10.2 Er zal enkel een beroep op de rechter worden gedaan nadat de Salon en de Cliënt zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

10.3 De Salon heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

10.4 De Overeenkomst kan alleen na toestemming van de Salon worden overgedragen.

10.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.